Sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi mở thêm chuyên mục dự đoán thị trường.
Áp dụng các công cụ của PTKT+ Financial Time Series(GARCH, VaR) và các mô hình như CAPM (cộng với thu thập thông tin0.
Chúng tôi sẽ cố gắng đánh giá sức mạnh và xu hướng của cổ phiếu.Hiện tại chỉ dừng lại ở mức tham khảo.
Ghé thăm [url="http://www.vinase.com">www.vinase.com , và xem chuyên mục