Để tiện theo dõi và so sánh. mời các bạn ai có tin gì về kết quả kinh doanh quí II của các công ty trên sàn thì vui lòng post vào đây cho toàn thể các bạn khác được biết. các bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin sớm nhất.
Xin mời .