Bác nào có thể quét tìm mã Break trong Ami ko??
- tìm breack
- chạm MA 50 bậc
....
cho e xin với