minh moi mua it co phieu uu dai pvpl cong ty bat dong san dien luc dau khi phuong nam gianh cho nhan vien cua tap doan dau khi. muon chuyen nhuong 1000 co phieu cho nhan vien cua tap doan dau khi. bac nao co nhu cau lien he: 0947.888.123