Thị trường đỏ choét thế này mà NHP vẫn tăng trần tím lịm. Con NHP này EPS không nổi 1000, chắc cũng chẳng có nổi tiền để chia cổ tức 5%, thế mà giá hôm nay 17 rồi. Đội lái Lê Xuân Nghĩa quả là tài