Các cụ đã không muốn thì không có cách nào để người đầu tư tăng thu được.