TTGDCK TP HCM chuyển thành Sở giao dịch


Ngày 11/5, Thủ tướng có quyết định chuyển Trung tâm Giao dịch
chứng khoán TP HCM thành Sở Giao dịch. Tổ chức có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.


Sở Giao dịch có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân
hàng thương mại trong nước, nước ngoài, là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về
tài chính, thực hiện chế độ tài chính, báo cáo, thống kê, kế toán và kiểm toán
theo qui định của pháp luật. Sở có tên viết tắt là HOSE.


Bộ máy quản lý và điều hành Sở Giao dịch bao gồm hội đồng quản
trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc và các bộ phận giúp việc.