Bác nào có cùng sở thích bắt giò, hay cùng họ Móc tên Câu với em thì vào đóng góp vào đây nhé.


Hôm nay, em xin bắt giòtinvắn của HoSTC http://www.hastc.org.vn/default.asp?...enulink=100000


Một thôngbáo ngắn ngủn thế này mà vẫn có lỗi. [:P]

View more random threads: