Gold còn tăng điên cuồng..
chỉ suy yếu khi đụng 1300 mà ko bật mạnh