Hơn tuần nay nhiều BLUECHIP điều chỉnh như Penny đã chạm đáy và đứng nguyên:


TNT.PVV,MAX,HDO,ICG,FLC,KSD,IDI,AVF......và chỉ chờ ngày ngóc dậy ,Còn nếu dòng tiền không vào thì đây sẽ là những em đi ngang dai dẳng nhất và đợi sóng penny cho đợt tiếp theo ( đây là giải đoạn tích lũy cổ phiếu hạng lông).

Dòng khoáng sản và penny cũng đã tăng ba tháng và điều chỉnh hơn ba tháng , Có lẽ sẽ chuẩn bị có đợt tăng trở lại của dòng này khi INDEX chạm 460 và đi ngang.

Trong khi đó cổ phiếu cơ bản thì ngày càng tăng mặc thị trường giàm : TCT,DSN,LIX,NET,CAP...nhà đầu tư ôm chặc cứng không nhả .