CTCP Xi măng Cẩm Phả - tổ chức liên quan ông Hoàng Xuân Vịnh - Chủ tịch HĐQT CTCP Vận Tải Vinaconex (HNX: VCV) đăng ký bán hết 5,507,183 cp, chiếm tỷ lệ 50.03% vốn từ ngày 30/10 đến 28/11.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Xi măng Cẩm Phả
- Mã chứng khoán: VCV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,507,183 CP (tỷ lệ 50.03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Xuân Vịnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,500,000 CP (tỷ lệ 22.71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,507,183 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương thoái vốn của Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Cẩm Phả
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/10/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2013.