Amazon hỗ trợ các doanh nghiệp trên rặt thế giới phạt triển kinh dinh tuyền cầu dẫu gia tộc ở bất kỳ đâu, nối cận khách dính dáng toàn cầu mực Amazon và xây dựng yêu hiệu quốc tế. Amazon Global Selling (Amazon Việt trai) nhỉ công bố mẹo hoạch hợp tác mở rộng với cục cằn Thương mại điện tử (TMĐT) và ghê tế mệnh trong việc lẩn trốn bạo tương trợ người nửa vấy, xây dựng yêu thương tiệm rặt cầu trên Amazon, chung tay giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam.Amazon về Việt Nam tương trợ nhà nửa dính líu Việt phăng kiến thức cũng như kỹ hay là nửa quy hàng bao gồm giàu chương đệ giáo dục và đào tạo phứt TMĐT xuyên biên thuỳ đồng cạc chủ đề pa như: nửa dãy trên Amazon; Quá đệ trình buồn lập buồng vấy, xít vụ hoàn trả thiện một quán do Amazon FBA; Xây dựng yêu thương tiệm trên Amazon….

Mới đây nhất, nổi hỗ trợ cho người bán hàng Việt trên Amazon một cách nhanh chóng nhất kín bặt lát tình yêu hình Covid-19 đương diễn vào hết sức phức tạp khắp chốn, Amazon (Amazon Việt trai) hở hỗ trợ đăng tải cắt account bán đầu hàng 100% văn bằng Tiếng Việt. Amazon (Amazon Việt trai) hiểu rằng danh thiếp nhà bán đầu hàng đương gặp muôn nghìn khó khăn trong suốt việc vào ngoài đả chứng giấy má, nhỉnh tường thuật cũng như đăng tải ký tạo tài khoản người nửa. đặt cải thiện điều đó và giúp quá trình đăng ký trở nên dễ dàng hơn, từ bỏ hôm nay, Amazon tương trợ người nửa cả thảy quá trình đăng ký và chuẩn mực bị giấy tờ hoàn trả rành kè tiếng Việt.


Cụ thể như sau Amazon Services:
-Tiến hành ta chuyển trố hoàn trả toàn trải qua ngôn ngữ tiếng Việt trong suốt quá trình đăng ký account trên Amazon Seller Central

-Sử dụng hầu sơ hoàn trả rành tày tiếng Việt và chẳng yêu cầu danh thiếp giấy tờ nhỉnh trần thuật trong suốt quá đệ trình tạo tài khoản nửa dính dáng
đang chần chờ gì nữa nhưng chớ dự đăng tải ký và ép đầu hành ta đệ Thương mại điện tử xuyên biên cương cùng Amazon thẳng tính hôm nay!