Hello and welcome to our community! Is this your first visit?

Tìm trong

Tìm Chủ đề - Áp dụng mô hình danh mục đầu tư tối ưu của Markowitz (Markowitz optimization model), có bác nào đã làm ko ạ?

Tùy chọn thêm