chào các bro,

Tôi xin hỏi về nội dung của điều 6 khoản 3 điểm c của nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển DNNN thành Cty cổ phần:
"Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần theo giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các Ngân hàng Thương mại nhà nước) nếu nhất thiết phải chọn nhà đầu tư chiến lược thì cơ quan quyết định cổ phần hoá báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức đấu thầu riêng giữa các nhà đầu tư chiến lược;"

Vậy cho hỏi trong trường hợp tổ chức đấu thầu riêng giữa các nhà đầu tư chiến lược thì có áp dụng quy định nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần theo giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân như đã nêu ban đầu không?

Xin cảm ơn,