Xem bài viết: REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh