Các bác có thể hướng dẫn mình tiíh lại giá tham chiếu của một cổ phiếu sau khi chia tổ tức bằng tiền không? thanks