Chào mọi người,


Mình đang làm luận văn cao học, đề tài "Tác động công bố thông tin từ báo cáo tài chính tới lợi suất cổ phiếu niêm yết trên HOSTC". Thú thực là chứng khoán không phải là chuyên môn của mình nhưng muốn thông qua dịp này để tìm hiểu luôn. ACE có tài liệu hay kiến thức về đề tài này có thể share cho mình được không? Ngàn lần xin cảm tạ. Xin gửi về email: nguyen.thi.x.lan@gmail.com.