Các bác cho hỏi muốn xem thông tin về tình hình sở hữu nước ngoài của
doanh nghiệp trên sàn HO thì tìm ở đâu nhỉ? Mong các bác chỉ giáo.