lệnh ATO là lệnh xác định giá mở cửa và được ưu tiên khớp trước lệnh giới hạn LO


VD CO ABC....giá tham chiếu 100


KLM GiáMua KLB Giá bán


1500100 1000 ATO


2000 95


giá đóng cửa phiên 1 là 100


thì sẽ khớp 1000 lệnh ATO trước rồi mới khớp thêm 500 lệnh giới hạn

nhưng nếu KLM vẫn không đổi và giá mua chỉ là 90..........giá đóng cửa là 100


thì giá bán 1000 ATO sẽ khớp ở giá bao nhiêu ?

đi vào cụ thể hôm qua tôi đặt bán DNP giá ATO.....giá khớp của DNP ở cả 3 phiên là 65....


nhưng không hiểu sao tôi nhận được thông báo giá khớp 62.......


vậy tại sao giá của tôi khớp ở 62 mà giá phiên 1 lại là 65 ?
tôi thật sự không hiểu rõ....và giải thích về khớp lệnh cho nhà đầu tư cũng không rõ ràng