Nhờ các anh chị em có kinh nghiệm chỉ giúp nơi tôi có thể kiếm được thông tin về các cổ phiếu hiện còn (hay đã hết) ROOM cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cảm ơn nhiều.