Đây là một bài toán rất khó để tính toán chính xác? Nó thuộc về một bài toán về định lượng nên sự đúng đắn của nó chỉ mang tính chất tương đối? Đâu là sự tương đối của nó vậy?

Ai cũng biết đồng tiền có giá trị theo thời gian? Nhưng chúng ta định giá cổ phiếu lại là thước đo là bằng tiền ----> giá cổ phiếu cũng có giá trị biến đổi theo thời gian. Nhưng ta cũng thấy mối liên hệ giữa giá CP và giá trị Cty vậy----> Giá trị Cty cũng biến đổi theo thời gian? Vậy việc định giá thế nào là rẻ hay mắc? Chỉ đúng ở hiện tại còn ngày mai thì hoàn toàn khác rồi?

Đơn giản nhỉ?