Các bạn cho mình hỏi, khi đặt lệnh giao dịch khớp lệnh nhưng không khớp được thì giao dịch của mình có chuyển sang giao dịch thỏa thuận không ?


Ví dụ hôm nay mình bán CP ABC nhung giá khớp thấp hơn giá mình đặt nên không khớp nhưng bên giao dịch thỏa thuận mua với giá cao hơn thì phần CP mình đặt bán có chuyển sang giao dịch thỏa thuận để bán không ? Khi có giao dịch thỏa thuận mua thì lấy cung ở đâu, hay là phải có người bán theo giao dịch thỏa thuận thì mới được ?