Khi thực hiện thưong vụ mua hoặc bán, để có thể mua được giá rẻ hoặc bán với giá bằng hoặc cao hơn giá mình mong đợi thì có thể làm nhw sau được không ?:


- Khigiao dịch qua mạng (hoặc qua điện thoại)muốn đặt lệnhbánlượng cổ phiếu mình đang năm giữ với giá lớn hơn hoặc bằng 140000vnd/CP thì đặt lệch Stop loss 140000/CP được không ?


- Tương tự như vậy với lệnh mua vào, có thée đặt lệnh mua vào nhỏ hơn hoặc bằng 140000/cp được không ?


Tôi mới tìm hiểu về CK nên rất mong sự giúp đỡ của các thành viên !