StockLastBVol Buy Sell SVol Ceiling Floor PriceTotalSharesValue(1 VND)


ABT 133.0 0 0.00 127.00 1926 139.00 127.00 127.0 3,8594,900,930,000
AGF 137.0 306133.00 134.00220 143.00 131.00 133.0 1,747 2,323,510,000
ALT 115.020 113.00 120.00 283 120.00 110.00 120.0 418 501,600,000
BBC 60.0 0 0.0 58.00 129 63.00 57.0058.0 3,546 2,056,680,000
Từ bảng giá chứng khoán trực tuyến của BSC (bảng ở trên), họ tính ra được bảngở dưới để tham khảo về sau, có một số thông số mình không biết là họ tính ra sao, đó là cột Ceiling, Floor, TotalShares,Value(1 VND), nhờ các bạn chỉ hộ, xin cámơn nhiều.