bác nào giải thích hộ em từ ngày đăng kí cuối cùng để nhận cổ tức.Mình phải đăng kí với công tu CK nơi mở TK thi mói nhận được cổ tức hả các bác