Chào các bác !!!


Bác nào có kinh nghiệm về đấu giá giải thích giùm !


Trong phiếu đấu giá có ghi 2 mức giá khi trúng thì sẽ lấy mức giá nào ?


Ví dụ :


Đấu giá PVFCco : Giá thấp nhất 51,giá bình quân 54.5


Tôi đặt một giá 50 và 51 thì đuợc mua giá 51 thì chắc OK.


Nếu tôi đặt một giá 51 và 53 thì sẽ đuợc mua giá nào ?


cám ơn !