Tôi đọc thông tin thấy có khoản lưu ký, ví dụ: "Đối
với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức
bằng cổ phiếu tại các công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản lưu ký."

Trường hợp tôi đăng ký mở tài khoản tại Công ty chứng khoán Agriseco, đã mua chứng khoán từ Agriseco, thì có được lưu ký sẵn không? Hay là tôi phải đến Agriseco để yêu cầu đăng ký lưu ký nữa?
Ngày đăng ký cuối cùng là sao? VD: "Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2007" , mình có phải đến Công ty chứng khoán để đăng ký không?