Đối với những công ty chưa phát hành ra công chúng thì tôi có thểsở hửu cổ phiếu của nó bằng cách mua lại của cán bộ công nhânviên trong cong ty được ko ?Vì tôi nghe người ta nóinó chỉ chuyễn nhượng qua lại giữa cán bộCNV trongcong ty chứ chưa được phép bán cho người ngoài ??? Thank