Em không phân biệt được rõ ắm giữa các loại vốn. Như Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu khác nhau ntn? Cơ sở để hình thành nền con số khi đăng ký Kinh doanh của Vốn Điều Lệ?


cám ơn các bác.