Xin cho em hỏi lại câu hỏi của 1 bạn ở trên nhưng chưa ai trả lời rõ
ràng cả. Em muốn hỏi là ngày đăng ký ĐHCĐ có fải là ngay chốt danh sách
hưởng cổ tức và quyền mua CP ko? Ngày giao dịch ko hưởng quyền trong
thông báo đăng ký ĐHCĐ là ko hưởng quyền biểu quyết trong ĐH hay ko
hưởng cổ tức và quyền mua CP?