Theo tôi biết mỗi quỹ đầu tư đều dăng kí hoạt động trong một thời gian nhất định và mua cổ phiếu của các quỹ này là rất an toàn, nhưng tôi không biết các quỹ này có chia cổ tức không và chia như thế nào? Nếu hết thời hạn hoạt động đã đăng kí thì nhà đầu tư có được hoàn vốn không và hoàn vốn như thế nào?