Các Pro chỉ giáo cho em làm cách nào để xem được tỷ lệ nắm giữ hiện thời của nhà đầu tư Nước ngoài đối với từng loại cổ phiếu? Thông tin này có trên Bản tin chứng khoán của HoSTC, nhưng em không thường xuyên ra sàn để lấy được, mà mua thì cũng không thấy quầy báo nào ở Hà Nội bán cả!