có ai biết cách nào xem được các văn bản tài chi'nh của các công ty không? Ví dụ như ở nước ngoài, các công ty bắt buộc phải công khai các số liệu tài chính của công ty mình mỗi quý. Ở VN các công ty có bị bắt buộc như vậy không, và nếu có thì họ công khai các số liệu này ở đâu?

Cảm ơn.