-bác nào giải thich cho iem chỉ số VN index nói lên điều gì, nó có nghĩa gì vậy...chỉ số vn index cao tăng hay giảm có ýa nghía gì???


-ví dụ giá chào mua là 120 kl là 200, giá chào bán là 100 kl 300 thì khớp lệnh khối lượng là 200 thế còn giá thì tính thế nào hay là tính theo giá tham chiếu???


-bác nào bảo iem cách đọc bản chứng kháon điện tử ở trên sàn cái???


IEM XIN CÁM ƠN CÁC BÁC NHÀ MÌNH NHÁ......