Tuần tới chú bé đầu to quyết định lên sàn. Chú có 200 triệu.


Ai có thể tư vấn giúp chú. nhưng phải thắng


Địa chỉ liên lạc.