Thật không thể tin vào mắt mình nữa khi mà tất cả sách viết về CK để được mua sạch tại nhà sách FAHASA. Đó là một tín hiệu tốt đẹp cho TTCK VN hiện tại và trong tương lai. Vì các NĐT đã ý thức được việc phải trang bị cho mình hành trang để bước vào một công cuộc KD mà thời gian được tính bằng đơn vị NĂM. Và TTCK là một trong những TT sẽ tồn tại và phát triển song hành cùng với nền KT đất nước trong những năm sắp tới. TTCK sẽ mãi mãi và mãi mãi tồn tại cùng thời gian.