Các bác giải thích cho em về ý nghĩa của các cột khối lượng ( theo từng đợt giao dịch) tại phần dư mua và dư bán trong bảng giao dịch trực tuyến.?