Tính thanh khoản của CP ảnh hưởng quá nhiều đến đầu tư cũng như tâm lý đầu tư.
Vậy tại sao các công ty không có biện pháp làm cho tính thanh khoản của mình cao hơn .
Thanh khoản hình như còn có cái tên khác là tính "lỏng" thì phải .
Có ai phân tích hộ mình cái này cũng như những tình huống thường gặp được không?