Tôi mới tham gia và muốn tìm hiểu về TTCK, mong muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi muốn biết ký hiệu viết tắt của các cổ phiếu niêm yết như là SAM, REE .... là của Công ty nào thì lam sao biết được, và tôi muốn tìm hiểu về tình hình kinh doanh của công ty đó thi phải làm sao. Mong được sự chỉ giáo.