Cách tính chỉ số VNINDEX

Chỉ số thị trường chứng khoán là đại lượng chỉ ra mức giá cả trên thị trường chứng khoán trong một ngày cụ thể so sánh với mức giá cả tại thời điểm gốc.

Giá trị cơ sở: 100
Ngày cơ sở: 28/07/2000
VNIndex =
(Tổng giá trị thị trường hiện tại của các cổ phiếu niêm yết/ Tổng giá trị thị trường cơ sở của các cổ phiếu niêm yết ) x 100

VNIndex = ( CMV/ BMV )x 100=( Pit x Qit / Pio x Qio )x 100
Trong đó: Pit: Giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu i
Qit: Số lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu i
Pio:Giá trị thị trường của cổ phiếu i vào ngày cơ sở
Qio: Số lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu i vào ngày cơ sở

Ví du vào cụ thể ngày 5/4/2006 chỉ số VNINDEX là 521.12 điểm

Tổng giá trị thị trường hiện tại của các cổ phiếu niêm yết là
52,744,565,486 (nghìn đồng)

Từ đây suy ra tổng giá trị thị trường cơ sở của các cổ phiếu niêm yết là
52,744,565,486*100/521.12=10,121,385,763 (nghìn Đ)

Nếu như không có hiện tượng thêm cổ phiếu được niêm yết thì tổng giá trị thị trường cơ sở của các cổ phiếu niêm yết là không đổi

Từ đây ta có thể tính chỉ số VNINDEX vào ngày 6/4/2006 bằng
53,929,222,848*100/10,121,385,763=532.824 (điểm)

Xấp xỉ bằng chỉ số thức té là 532.69 điểm


Hiểu như vậy chỉ là lý thuyết suông,cái quan trọng là nó có giúp ta điều gì không.
Với những điều ta học ở trên ta thử xem ngưỡng ĐÈN ĐỎ của chỉ số VNINDEX là bao nhiêu.
Trước tiên ta phải biết 5 cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số VNINDEX .Lấy ngày 5/4 làm chuẩn

Cổ phiếu Tỷ trọng giá 5/4
VNM 51% 85
REE 9% 82.5
KDC 8% 86
GMD 6% 52.5
SAM 7% 79.5
Tổng 81%

Các cổ phiếu còn lại ản hưởng rất ít đến chỉ số VNINDEX
Ta giả sử 3 trường hợp :
Thứ nhất là 5 cổ phiếu hàng đầu trên tăng lên 100 nghìn mỗi cổ phiếu.
Thứ hai là 31 cổ phiếu còn lại tăng gấp đôi .
Thứ ba là cả hai trường hợp trên.
Khi đó chỉ số VNINDEX sẽ lên bao nhiêu.
TH1: VNINDEX = 607.15 điểm
TH2: VNINDEX = 633.01 điểm
TH3: VNINDEX = 707.34 điểm
Vậy ta có thể xác định ngưỡng ĐÈN ĐỎ của chỉ số VNINDEX là trong khoảng
607-707.34 điểm
Nhận xét
-VNINDEX không có khả năng vựot quá 700 điểm là điều chắc chắn.
-Nếu VNINDEX nằm trong khoảng trên thì phải hết sức cảnh giác. Càng gần 700 điểm thì rủi ro càng cao, khả năng thị trường sụp đổ càng lớn.

Đây chỉ là một số suy luận chủ quan của tớ . XIN CÁC GÓPÝ THÊM