Em mới bắt đầu học về chứng khoán, mong mọi người trong diễn đàn chỉ giúp.

Em có câu hỏi:
- Lợi nhuận của một cổ phiếu trong một năm là gì? Làm sao để tính nó? (đã biết về các số liệu tài chính của năm đó).

Cám ơn mọi người trước!