Vừa qua 1 số báo chí và những người có trách nhiệm đã lên tiếng cảch cáo về giá cổ phiếu các công ty là cao,là Bong bóngvv..vv Ko phản ánh đúng giá trị thật cua cổ phiếu

Vậy xin hỏi các vị đâu là giá trị thật của cổ phiếu và làm thế nào để biết được giá trị thật của 1 công ty

Qua quan điểm và sự hiểu biết của tôi thì giá trị thật của 1 công ty bao gồm:

1.Tài sản hữu hình:gồm tài sản cố định và lưu động

+ Tài sản cố định:Nhà xưởng,máy moc',đất đai,nhà cửa,các đại ly' cửa hàng,vvv..vv

+Tài sản lưu động:hàng hóa các loại nàm trog sự quản ly' của công ty(nguyên vật liệu,thành phẩmvv.vv)nói tóm lại là những thứ có thể nhìn thấy,sờ thấy

2.Tài sản vô hình(gồm thương hiệu,uy tín

+Trình độ của người lãnh đạo và lao động trong công ty,đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo>>quyết định đến sự phát triển của công ty

+Mối quan hệ với chủ hàng và bạn hàng vv...vv..v

Với tôi tài sản vô hình của công ty bao giờ cũng lớn hơn giá trị tài sản hữu hình vì nó làm cho tài sản hữu hình phình to ra và giá trị lên vậy từ đó ta thấy:

Mặt bằng giá cổ phiếu hiện tại của đa số các công ty niêm yết ko tính 1 số công ty cá biệt chưa phản ánh đúng giá tri thật của các công ty đó.Nó mới phản ánh giá trị tài sản cố định và lưu động của công ty đó.Chứng tỏ các cổ phiếu vẫn còn quá rẻ so với giá trị thưc của nó.

Khi đầu tư cổ phiếu là đầu tư cho tương lai,tôi dự đoán thời điểm tháng 3-2008 khi các tổ trức tài chính lớn định giá thì