Phân tích cơ bản - Những tiêu chuần cần chú ý khi phân tích cổ phiếu

Trong đầu tư giá trị, phân tích cơ bản nên chú trọng vào một loạt các chỉ số tài chính quan trọng. Một số các chỉ quan trọng đó bao gồm:

Bảng Cân đối kế toán

- Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn:
- Tài sản cố định: Giá trị khoản mục này càng nhỏ càng tốt.
- Tài sản vô hình: Một thương hiệu mạnh chính là lợi thế cạnh tranh mà không ai không mong có được.
- Các khoản đầu tư dài hạn: Chỉ tiêu này chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp khi các khoản đầu tư này được rót vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững trong một ngành nghề nào đó.
- Tỷ số khoản phải thu/ doanh thu thuần (KPT/DTT): Càng nhỏ càng tốt (khuyến nghị <=25%).
- Tỷ số phải thu của khách hàng/lợi nhuận sau thuế (PTKH/LNST): Càng nhỏ càng tốt (khuyến nghị <=20%).
- Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (Nợ/VCSH): Càng thấp càng tốt (khuyến nghị <=80% đối với thị trường chứng khoán Việt Nam).

Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh

- Lợi nhuận sau thuế (LNST): Tăng trưởng liên tục trong một thời gian dài.
- Tỷ số ROE và ROA: Càng cao càng tốt (khuyến nghị ROE>=25%, ROA>=20%).
- Tỷ số LNST/DTT: Càng cao càng tốt (khuyến nghị >=20%).
- Tỷ số Lợi nhuận gộp (LNG)/DTT: Càng cao càng tốt (khuyến nghị >=40%).
- Tỷ số Lợi nhuận trước thuế (LNTT)/LNG: Càng cao càng tốt (khuyến nghị >=50%).
- Tỷ số (chi phí bán hàng+chi phí quản lý)/LNG : Càng nhỏ càng tốt (từ 30-70% là được).
- Tỷ số chi phí lãi vay(CPLV)/LNG: tỷ số này càng thấp càng tốt (khuyến nghị <=5%).
vfpress