Đọc bài viết của bạn cũng giúp mình hiểu hơn một phần nào đó. Đây là một cái mình sẽ tiếp thu