Thị trường lên mà nhiều người trong ngày mất đến 16% giá trị