mình muốn lấy chỉ số EPS của tất cả các công ty niêm yết của nhiều quý trước đây thì làm thế nào hả mọi người.