Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 20
 1. #11
  Ngày tham gia
  Nov 2018
  Bài viết
  0
  VRC: LNST 9 tháng đạt 65,2 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm

  Doanh thu 9 tháng của VRC cũng đã hoàn thành 93,4% kế hoạch.  CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010.
  Theo đó, trong Q3, công ty đạt 62,2 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp đạt 35,8 tỷ đồng. Trừ đi các khoản chi phí, VRC đạt 29,7 tỷ đồng LNST.
  Q3/2009, công ty chỉ đạt 23 tỷ đồng doanh thu và 2,4 tỷ đồng LNST.
  Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 168,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 115,5 tỷ, tương ứng tăng 220% so với 9 tháng đầu năm 2009.
  Lợi nhuận sau thuế đạt 65,2 tỷ đồng, tăng 50,8 tỷ, tương ứng tăng 354% so với cùng kỳ.
  Năm 2010, VRC đặt mục tiêu đạt 180 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng LNST. Như vậy, so với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 93,4% về doanh thu và 108,7% về lợi nhuận.
  Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu VRC giảm 700 đồng xuống 28.800 đồng với 121 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.

 2. #12
  nguyenthiha7879 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi Rocki
  VRC: Cả năm ước đạt tối thiểu 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế HĐQT CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) vừa thông qua một số chủ trương cho kế hoạch kinh doanh năm 2010. Theo đó, Công ty ước thực hiện lợi nhuận sau thuế cả năm 2010 đạt 72 tỷ đồng và doanh thu đạt 234 tỷ đồng.

  Đây là doanh thu và lợi nhuận VRC đã thực hiện xong cho đến thời điểm này.
  Theo kết quả kiểm toán, 6 tháng tháng đầu năm 2010, VRC đạt doanh thu 105,9 tỷ đồng bằng 58,85% kế hoạch, lợi nhuận thực hiện sau thuế là 35,5 tỷ đồng, bằng 59,17% kế hoạch.
  HĐQT VRC cũng thông qua chủ trương chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 200 tỷ đồng. Cổ đông hiện hữu được chia cổ tức bằng cổ phiếu 30% và được mua cổ phiếu tỷ lệ 10:4 giá ưu đãi; bán cho đối tác 2,3 triệu cổ phần và bán cho CBCNV 500.000 cổ phần.
  <div align="right"> ĐTCK

  </div> Comn này éo có cổ đông hay sao các bác nhẩy lãi con này khủng mà ổn phết chứ

 3. #13
  Ngày tham gia
  May 2020
  Bài viết
  4
  Trích dẫn Gửi bởi hailua2009
  Comn này éo có cổ đông hay sao các bác nhẩy lãi con này khủng mà ổn phết chứ
  Túc tắc mà gom thôi các bác, đến lúc mọi người nhận ra, không tranh mua lại đâu.

 4. #14
  Ngày tham gia
  May 2020
  Bài viết
  4
  VRC: Được chấp thuận đầu tư dự án chung cư cao tầng tại quận 7
  Dự án có quy mô 98.265m2 thuộc phường Phú Nhuận, quận 7, TP.HCM vừa được UBND Tp.HCM chấp thuận địa điểm đầu tư cho Công ty CP Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu (VRC).

  VRC vừa công bố văn bản của UBND Tp.HCM về việc chấp thuận địa điểm đầu tư cho Công ty xây dựng dự án chung cư cao tầng tại phường Phú Nhuận, quận 7.

  Theo đó, quy mô dự án 98.265m2 với mục đích đầu tư và xây dựng chung cư cao tầng. VRC có trách nhiệm thực hiện hoàn tất bồi thường, nhận chuyển nhượng sử dụng đất thuộc dự án theo quy định.

  Đảm bảo năng lực nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

  Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký ban hành văn bản chấp thuận địa điểm đầu, nếu khu đất chưa có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư này hết hiệu lực.

 5. #15
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Bài viết
  0
  O- Nc ry co psAN xAv r,Ap coNG HoA xA nor crr0 NcHia vrET NAM
  +A nn OcWNG TAU D6c lflp - TF do - H4nh phrftc
  56: 08AA{Q-FDQTi2010
  Tp. Yilng Tdu, ngfoi 0I thdng I I ndm 2010
  NGHI QrrYEr HQr DONG QUAN rnl
  c0rvc ry cO pHAN xAv rAp vADrA oc v[rNG TAU
  Nhi$m Ky 2- Phi0n Tht'i 08 nim 2010
  Cdn cdr:
  . LuQt Doanh nghiQp dd duqc Quiic hQi nudc Cpng hda xd h\i chil nghTa ViQt
  Nam khod XI, W h.op tha I th6ng qua ngdy 29/11/2A05;
  . Luqt Chilmg khodn dd duq c QuiSc h\i nubc C|ng hda xd h\i chil ngh\a ViQt
  Nam kh6a XI, ki hpp thft 9 th6ng qua ngay 29/6/2006;
  . Diiu lQ cila C6ng ty C6 phdn vd X,Ay ldp Dia 6c Vilng Tdu duqc thing qua
  nsdy ngoy 16/04/2010;
  - BiOn bdn h.op HQi dfing qudn tr! sO OABA-fiUOT/2010.
  QUYET NGHI
  Didu 1:
  Th6ng qua chuong trinh Dai hQi c6 d6ng b6t thucrng t6 chric tgiry 2011112010 v6i
  cdc nQi dung chi titlt cu th6 nhu sau:
  o Trinh d?i hQi mrlc chi tri cd tuc n6m 2010.
  o Trinh dai hoi k6 ho4ch t6ng v6n dieu 10 tu 101.169.100.000 d6ng l€n
  200.000.000.000 d6ng.
  o Trinh dai hOi k6 ho4ch di€u chinh sin xu6t kinh doanh ndm 201 I-2014.
  o Trinh dai hoi viec tli c6u truc vd chuy€n e6i nmn thric hai Xi nghiQp: Xi
  nghiQp Xay lap vd Xi nghiQp XAy dpg Cdng fiinh Ky thu{t Ha tAng thdnh hai
  c6ng ty con.
  o Trinh d?i hQi chir trucrng thdnh t{p li6n doanh, li6n k6t voi ciic d&lt;li tic Uen
  ngodi trong viQc tri€n khai dU 6n khu nhe 6 cua C6ng fy Cd phAn Xdy lip vd
  Dia 6c Vtng Tdu tai phucrng Phri ThuQn qudn 7, Tp Hd Chi Minh.
  o Trinh dai hdi mQt s6 nQi dung sira d6i Di6u lp cta C6ng ty c6 phAn Xdy 6p vd
  Dia 6c Vflng Tdu theo v6n bdn huong d6n sO 3L7)NBCK-QLPH cria
  TIBCKNN ve Nghi dinh sti 102I20104{D-CP ngdy 0l/1012010 cria Chinh phir.
  o Trinh &lt;lai hQi chri truong ph6t hdnh trii phi6u thgc hiQn dg rin 172 Hodng Hoa
  Th6m vd Dg 6n Khu nhA 6 tpi phuong Phf Thu?n-eufln 7- Tp gO Ctri Minh.
  Didu 2:
  Thdng qua viQc bAu 6ng Nguy6n V6n Chinh chric danh Ph6 Cht tich HQi d6ng
  quin tr! Cdng fy voi tj. lQ tin thdnh 3/5 ngudi, chi6m600/o.
  Didu 3:
  Thdng qua viOc bAu 6ng Ng6 Thi5 Quang chric danh Ph6 T6ng gi6m d6c C6ng ty
  phr,r tr6ch linh vgc Xdy lfip vd php trdch dg 5n Khu nhd 6 t4i phucrng Phri Thuf,n
  Qu{n 7,Tp. HCM v6i fj'lQ trin thanh 5/5 ngucri, chitlm 100%.
  Diiju 4:
  Th6ng qua viQc T6ng Gi6m d5c h Nguoi dai diQn theo phrip luat cua Cdng ty thgc
  hiQn c5c thri tuc li€n quan dtln cilc nQi dung tr€n theo c6c quy dfnh cta phdp luq.t.
  Didu 5:
  Nghi quy6t c6 hiQu lUc kC tu ngdy ky, HOi ddng quAn tri, Ban ki6m so6t, Ban T6ng
  Gi6m d-A6c cung cric bQ phfln li6n quan cria cdng ty chiu tr6ch nhiQm thUc hiEn nghi
  quyet nity.l.
  \
  Noinhary: \
  - NhuDi€u 5;
  - HDQT, BKS;
  - Luu VT.
  rM. HQr odlrc QUAN rRI
  ln nonc DrIc
  http://xaylapdiaoc.com.vn/uploads/ne...yay::yay::yay:

 6. #16
  DamarisCor Guest
  http://xaylapdiaoc.com.vn/uploads/news/img.pdf

 7. #17
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  3
  http://.vn/hose/VRC-cong-ty-co-phan-...-vtrec-co.chn

 8. #18
  http://.vn/vrc-49133/vrc-2011to-chuc...g-nam-2010.chn
  VRC: 20/11- Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2010

  CTCP xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông báo về việc triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường năm 2010 như sau:
  File đính kèm:
  VRC_DHDCDBATTHUONG.pdf

 9. #19
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hunguybanchungkhoan
  http://.vn/vrc-49133/vrc-2011to-chuc...g-nam-2010.chn
  VRC: 20/11- Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2010

  CTCP xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thông báo về việc triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường năm 2010 như sau:
  File đính kèm:
  VRC_DHDCDBATTHUONG.pdf
  Cang hop tang von cang toi, chay nhanh khan truong [IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]

 10. #20
  Ngày tham gia
  Dec 2018
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Gaucon2009
  Cang hop tang von cang toi, chay nhanh khan truong [IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]
  VRC các chỉ số tốt 2 cty chứng khoán gom mạnh vậy mà xuống quá trời


 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •