Mời anh em vào đây tìm hiểu về chủ đề này.
Bên diễn đàn f319.com đang xôn xao vấn đề này:
http://f319.com/home/1231463