Biến động giá trong tuần từ 26/02/07 đến 02/03/07: (sắp xếp từ cao xuống thấp)