Tổng hợp cổ tức gửi các thành viên tham khảo: (thứ tự A -> Z)
Ngày ko hưởng quyền/Chứngkhoán/Tỉ lệ/Ngày đăng ký cuối cùng/Loại quyền

27/12/2002AGF 12.00 31/12/2002Thanh toán cổ tức bằng tiền
26/6/2003AGF 12.00 30/06/2003Thanh toán cổ tức bằng tiền
28/1/2004AGF 12.00 30/01/2004Thanh toán cổ tức bằng tiền
9/6/2004AGF 9.00 8/9/2004 Thanh toán cổ tức bằng tiền
16/2/2005AGF 9.00 18/02/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
14/7/2005AGF 8.00 18/07/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
9/1/2006AGF 1.05 11/1/2006 Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu

26/6/2003BBC 7.00 30/06/2003Thanh toán cổ tức bằng tiền
8/9/2004BBC 2.50 10/9/2004 Thanh toán cổ tức bằng tiền
15/2/2005BBC 9.50 18/02/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
11/8/2005BBC 3.00 15/08/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
13/02/2006BBC 9.00 15/02/2006Thanh toán cổ tức bằng tiền

BBT (Thằng này thua lỗ nhiều quá nên cổ tức = 0), Kể ra trả cổ tức bằng sản phẩm M... cũng OK
:toocool:

27/12/2002BPC 8.00 31/12/2002Thanh toán cổ tức bằng tiền
29/12/2003BPC 8.00 31/12/2003Thanh toán cổ tức bằng tiền
21/07/2004BPC 7.00 23/07/2004Thanh toán cổ tức bằng tiền
10/3/2005 BPC 8.00 14/03/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
21/07/2005BPC 7.00 25/07/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
20/02/2006BPC 8.00 22/02/2006Thanh toán cổ tức bằng tiền

18/2/2003BT6 9.00 20/02/2003Thanh toán cổ tức bằng tiền
4/3/2004BT6 8.00 8/3/2004 Thanh toán cổ tức bằng tiền
12/8/2004BT6 7.00 16/08/2004Thanh toán cổ tức bằng tiền
10/3/2005BT6 8.00 14/03/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
15/8/2005BT6 7.00 17/08/2005Thanh toán cổ tức bằng tiền
28/02/2006BT6 8.00 2/3/2006 Thanh toán cổ tức bằng tiền

Thằng "Beer thịt ***" mùa này ế rồi vậy mà giá vẫn cứ xấp xỉ 2X.
27/12/2002BTC 6.00 31/12/2002Thanh toán cổ tức bằng tiền


Tạm thế đã, post tiếp sau các bác nhé.